In deze Algemene voorwaarden staan de regels en bepalingen die autorijschool Rijzicht hanteert. Door het afnemen van rijlessen gaat u tevens akkoord met deze algemene voorwaarden.  


1. ALGEMEEN  

Deze algemene voorwaarden (AV) geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijopleiding categorie B, de daarbij behorende acties van de rijschool en de CBR/BNOR praktijkexamens. Zij zijn van toepassing op de in de lesovereenkomst vermelde rijschool, hierna aan te duiden als 'rijschool'.


2. RIJOPLEIDING

De rijlessen worden gegeven:
- door bevoegde instructeur(s);
- met een tijdsduur van minimaal 60 minuten;
- aan leerlingen die bevoegd zijn om te rijden;
- aan leerlingen van 16,5 jaar en ouder.


3. VERPLICHTINGEN RIJSCHOOL

De rijschool zorgt ervoor dat:
3.1 De leerling een passende rijopleiding wordt aangeboden.
3.2 De leerling zo goed als mogelijk tot het CBR/BNOR praktijkexamen wordt opgeleid.
3.3 Wanneer overeenstemming is bereikt over het aanvragen van een praktijkexamen deze binnen

14 dagen bij het CBR wordt ingediend.
3.4 De datum zo spoedig mogelijk aan de cursist wordt medegedeeld.
3.5 De leerling zoveel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur.
3.6 De leerling informatie ontvangt over zijn/haar progressie en vooruitgang.
3.7 De tijdsduur van de te geven rijles zoveel mogelijk wordt benut voor het geven van rijles.
3.8  Je eigen instructeur aanwezig is tijdens het praktijkexamen en zal, als de leerling dat wenst, tijdens het examen ook meerijden.
3.9 De leerling kennis dient te nemen van de algemene voorwaarden van de autorijschool en bij aanvang van de eerste rijles hier voor tekent.


4. VERPLICHTINGEN LEERLING

De leerling dient:
4.1 Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de instructeur wordt een wachttijd van maximaal 15 minuten in acht genomen vanaf aanvang rijles);
4.2 Bij het niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
4.3 De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 24 uur voor de op de lesafsprakenkaart afgesproken tijd. Afzegging dient persoonlijk bij autorijschool of telefonisch te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen

vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de leerling worden gelijk gesteld met familieleden in de 1e en 2e graad;
4.4 Bij niet tijdige opzegging (zoals omschreven bij punt 4.2) de volledige lesprijs te voldoen;
4.5 Alle aanwijzingen van de rijinstructeur te volgen;
4.6 Ervoor te zorgen dat hij of zij over alle benodigde stukken beschikt voor de tussentijdse toets en CBR/BNOR praktijkexamen;
4.7 Bij niet nakoming van punt 4.6 voor betaling van de tussentijdse toets of CBR/BNOR praktijkexamen aan de rijschool zorg te dragen.
4.8 Zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij aan de verkeersschool hiervan melding moet maken.

4.9 Eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat met de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de verkeersschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;


5. BETALING

5.1 De leerling is verplicht de verschuldigde bedragen voor lespakketten (10 of meer lessen) bij vooruitbetaling te voldoen aan de rijschool. Dit mag contant of via een bankoverschrijving en mag verdeeld worden over 3 termijnen
5.2 De leerling dient, in geval van losse lessen, het lesgeld vooraf aan de rijles contant te voldoen aan de instructeur;
5.3 De rijschool is niet gerechtigd tijdens de duur van een lesovereenkomst de pakketprijs te verhogen;
5.4 Indien contant dient te worden betaald en deze betaling blijft uit, dan ontvangt de leerling 14 dagen na de achterstand c.q. 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een factuur. De verkeersschool is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten.
5.5 Indien de leerling na aanmaning in gebreke blijft met betaling zal het verschuldigde bedrag ter incasso uit handen worden gegeven aan een gerenommeerd incassokantoor;
5.6 Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.
5.7 Betalingen via overschrijving dienen altijd te geschieden onder vermelding van voor - en achternaam van de leerling.


6. PRAKTIJKEXAMEN/ TUSSENTIJDSE TOETS/ BNOR EXAMEN

6.1 Indien het praktijkexamen/BNOR/TTT wegens weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld is de leerling de kosten voor extra rijlessen tot aan de nieuwe (proef)examendatum gewoon verschuldigd;
6.2 De leerling is bij uitstel van het praktijkexamen/BNOR/TTT geen kosten voor een aanvraag van een nieuw praktijkexamen/BNOR/TTT verschuldigd indien hij of zij het eerste praktijkexamen/BNOR/TTT niet kan afleggen doordat:
- de leerling vanwege ziekte niet in staat is het (proef)examen af te leggen op voorwaarde dat hij of zij dit binnen 8 dagen na (proef)examendatum door middel van een doktersverklaring aan de rijschool kenbaar maakt;
- een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de rij-instructeur binnen 5 dagen voor het praktijkexamen/BNOR/TTT is komen te overlijden of op de dag van het (proef)examen wordt begraven of gecremeerd;
- het lesvoertuig of een gelijkwaardig type op het (proef)praktijkexamen niet beschikbaar is of wordt afgekeurd door de examinator.
6.3 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste stukken die bij het praktijkexamen,BNOR of de TTT benodigd zijn.
6.4 Betaling van de kosten voor een praktijkexamen/BNOR of TTT dient binnen 3 werkdagen voor de datum van het (proef)examen contant aan de rijschool te zijn voldaan dan wel op het bankrekeningnummer van de rijschool te staan bijgeschreven.


7. BEËINDIGING RIJOPLEIDING/LOSSE LESSEN/PAKKETTEN


7.1 De leerling kan, in geval van een lesovereenkomst bestaande uit een of meerdere pakketten dan wel een volledige rijopleiding deze opzeggen in geval van hem of haar om medische redenen redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat de rijopleiding wordt voortgezet. De leerling dient hiervoor wel een doktersverklaring te overleggen. De rijschool zal in dit geval het tegoed, minus betaalde examengelden/BNOR/TTT gelden en administratiekosten met een minimum van € 125,-, aan de leerling betalen.
7.2 Indien de leerling om andere dan medische redenen de lesovereenkomst bestaande uit een of meerdere pakketten dan wel een volledige rijopleiding wenst op te zeggen gebeurt dit in goed overleg met de rijschool. Mochten leerling en rijschool er niet in slagen tot overeenstemming te komen zal de zaak ter beoordeling aan de rechter worden voorgelegd.
7.3 Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als de verkeersschool worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. Indien er sprake is van een reeds

vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten van €129,-
De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te blijven volgen.


8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De verkeersschool vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles als mede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die  het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling  van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

8.2 Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de verkeersschool volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

8.3 de rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de leerling ondanks de door zijn of haar gedane eigen verklaring, onbevoegd blijkt te zijn tot het besturen van het lesvoertuig.

9. KLACHTENREGELING

9.1 Indien geschillen ontstaan tussen leerling en rijschool zullen deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de rijschool welke zal bemiddelen in het geschil;
9.2 Indien bemiddeling niet leidt tot een bevredigende oplossing voor beide partijen zal het geschil aan de rechter worden voorgelegd;
9.3 Op de lesovereenkomst tussen rijschool en leerling is het Nederlands recht van toepassing.


Home 2ToDrive Prijzen Contact
Share on Facebook